Չափորոշիչներ և ծրագրեր

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ (փոփոխված 04.07.2012թ)

 

Հիմնական
Ավագ
Հայոց լեզու և գրականություն1-9
Երաժշտություն
Կերպարվեստ 
Շախմատ
Ես և շրջակա աշխարհը (փոփոխված 03.02.2014թ.)
Մաթեմատիկա 1-6
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Ֆրանսերեն
Տեխնոլոգիա
Գերմաներեն
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Աշխարհագրություն (փոփոխված 08.11.2013թ.)
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ 7-9(հաստատված 2011)
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա  Հայոց եկեղեցու պատմություն
Ֆիզիկա
Քիմիա  Երրորդ օտար լեզու(10-12դաս.)
Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն
Ֆիզկուլտուրա
Հայոց եկեղեցու պատմություն(1075-Ա/Ք 06.09.2013)
Երրորդ օտար լեզու(5-9դաս.)
Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն
Շախմատ
Հայոց եկեղեցու պատմություն 2-4 դաս․ («Քրիստոնեական կրթություն»)
Ազգային երգ ու պար

 ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված առարկաների ծրագրեր (09.07.2013թ․)

Արվեստի պատմություն Էկոլոգիա
Ազգագրություն Բնապահպանություն
Բանահյուսություն էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործում
Բարոյագիտություն Ֆերմերային գործ
Գրաբար  Հոգեբանություն
Հնագիտություն Հայկական հարցի պատմություն
Կյանքի հմտություններ Կիրառական տնտեսագիտություն
Տրամաբանություն  Հայ և համաշխարհային մշակույթ

 Հատուկ բժշկական խմբերի ֆիզիկական կուլտուրա(1-12-րդ դասարաններ)

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների "Տեխնոլոգիա" առարկայի ծրագիր

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների "Մայրենի լեզու" առարկայի ծրագիր

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների "Մաթեմատիկա" առարկայի ծրագիր

Թեթև մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների "Ես և շրջակա աշխարհը" առարկայի ծրագիր