Մանկավարժություն 2012

Մանկավարժություն 1.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Կարինե Հարությունյան, Հայկ Մաղաքյան, Վարդուհի Հարությունյան - Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններիª ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրումն ու կիրառումը

Էդուարդ Ղազարյան - Իմ հավատո հանգանակը սովորելն ու սովորեցնելն է

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Մարինե Հակոբյան - Սոցիալական որբությունը որպես երեխայի սոցիալական և հոգեբանական զարգացմանը խոչընդոտող երևույթ

Լիանա Օհանյան - Դասավանդող-ուսանող փոխազդեցության բովանդակությունը ապագա ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստության գործընթացում

Ուսուցում և գնահատում
Նարինե Աթանյան - Խաղային տեխնոլոգիաների դերը կրտսեր դպրոցականների ստեղծագործական մտածողության զարգացման գործում

Զարուհի Հարությունյան - Էրգոթերապիան որպես տարեցների կյանքի որակի բարձրացման միջոց

Մարիամ Մկրտչյան - Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության հումանացման առանձնահատկությունները

Մենք և մեր մշակույթը
Գագիկ Մելիքյան, Սարգիս Գալոյան - Ակադեմիկոս Էդուարդ Ղազարյանը 70 տարեկան է

Գրախոսական

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 2.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Կարինե Հարությունյան, Հայկ Մաղաքյան, Վարդուհի Հարությունյան - Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների՝ ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրումն ու կիրառումը

Սարգիս Գալոյան - Վ. Դյաչենկոյի «Նոր դիդակտիկայի» տեսական հիմքերը

Դավիթ Գասպարյան - Մասնագիտական պատասխանատվություն ժամանակի հանդեպ

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Ֆրունզ Ղազարյան - Ֆիզիկական դաստիարակության էությունը և նրա դերը դպրոցականների կրթության համակարգում

Գայանե Աղուզումցյան - Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էթնիկական դաստիարակության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում

Ուսուցում և գնահատում
Մայիս Աղաջանյան - Մեքենագիտության տարրերի դասավանդումը «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասերին

Մենք և մեր մշակույթը
Արթուր Բաղդասարյան - Կրթադաստիարակչական գործառույթը որպես հեռուստատեսության ծրագրային քաղաքականության հիմնասյուն

Գրախոսական

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 3.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Գագիկ Մելիքյան, Սարգիս Գալոյան - Միասնացված ուսուցման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցում

Սոնա Բալասանյան - Կրթության սոցիոլոգիական վերլուծության ֆենոմենոլոգիական մոտեցման առանձնահատկությունները

Անի Հակոբյան - Անձի ճանաչողական գործունեության փիլիսոփայական և հոգեμանամանկ
ավարժական մեկնաբանումը

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Աիդա Թոփուզյան, Լուսինե Ալեքսանյան - Հանդուրժողականության գաղափարախոսության ծագումն ու զարգացումը արևմտյան փիլիսոփայության և մանկավարժության մեջ

Ուսուցում և գնահատում
Սոնա Միքայելյան - Առաջադրանքների տեսակները և դրանց կրթական նշանակությունը 

Օվսաննա Դուդումյան - Րիվինի մեթոդիկան` սովորողների հաղորդակցական ունակությունների ձևավորման միջոց

Մանկավարժական փորձ
Հռիփսիմե Հարությունյան - Արդյոք համոզված եք, որ նախադպրոցականը հասկանում է մաթեմատիկան

Համեմատական մանկավարժություն
Հռիփսիմե Խրիմյան - Բարձրագույն կրթությունը Դանիայում 

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 4.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Կարինե Հարությունյան, Հայկ Մաղաքյան, Վարդուհի Հարությունյան - Ըստ աշակերտների թվի ֆինանսավորման բարելավման ուղղությամբ առաջարկություններ

Արայիկ Նավոյան - Բարձրագույն կրթության համակարգումը և պետական կանոնակարգումը

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Ասյա Ֆահրադյան - Ուսանողների մասնագիտական սոցիալականացման առանձնահատկությունն երը մանկավարժական բուհում

Զարինե Սարիբեկյան - Մանկական հաղորդաշարի դերը երեխայի բառապաշարի հարստացման գործընթացում

Ուսուցում և գնահատում
Գարուշ Պետրոսյան,Պետրոս Պետրոսյան - Ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների մեջ ուսուցման մոտիվների և հետաքրքրությունների ձևավորումը 

Լիդա Թորգոմյան, Ռայա Մկրտչյան - Զարգացնող ուսուցումը սովորողների մտագործունեության ակտիվացման գործոն

Նունե Քոսոյան - Աուդիոգիրքը` ընթերցողական կարողությունների ձևավորման միջոց

Մենք և մեր մշակույթը
Մարինա Մադոյան - Ինքներս կերտենք ազգային դպրոցի մոդելը

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 5.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Ռաֆայել Մադոյան, Տիգրան Մադոյան - Ուսումնական գործընթացի արդիականացում կամ համակարգիչը դպրոցում

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Մարիամ Մկրտչյան - Ուսուցման հումանացումը՝ որպես դպրոցականների արդյունավետ ուսուցման պայման

Սուսաննա Ջանիկյան - Սովորողների խմբային ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունները արտաուսումնական հաստատություններում

Լուսինե Ալեքսանյան - Հանդուրժողականության դաստիարակության չափորոշիչները և իրագործման ուղիները ուսումնադաստիարակչական գործընթացում

Վարսինե Գալստյան - Ներառական կրթության համակարգում հիպերակտիվ երեխաների հետ
տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները

Ուսուցում և գնահատում
Արսեն Բաղդասարյան, Միրցա Հալաջյան, Սևակ Մելիքյան, Սպարտակ

Մկրտչյան, Վարդինե Մկրտչյան - Թեստավորում հայագիտական առարկաներից

Նելլի Սիրունյան - Շնորհալի դեռահասների ուսուցման առանձնահատկությունները անգլերենի նախասիրական դասընթացում

Զարուհի Պետրոսյան, Արփինե Պետրոսյան - Միջառարկայական կապերի հաստատում` գիտական ու գեղարվեստականմտածողությունների սինթեզի արդյունքում

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 6.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Ռուդիկ Վարդանյան - Կրթության բովանդակության մի քանի հարցերի շուրջ

Դաստիարակության հիմնախնդիրներՆարինե Մարկոսյան - «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես անձնակողմնորոշիչ մանկավարժական տեխնոլոգիա

Արմինե Բաղդասարյան - Ազգային տոների դերը սովորողների էկոլոգիական դաստիարակության ձևավորման գործում

Տիգրան Սարգսյան - Տեղեկատվական պատերազմի զինվորը ձևավորվում է դպրոցական տարիքից

Ուսուցում և գնահատում
Գայանե Հարությունյան - Քննադատական մտածողության տեխնոլոգիան ուղղված մանկավարժական գործընթացի արդյունավետության բարձրացմանը

Նելլի Հունանյան - Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական դասակարգման համակարգերը

Մանկավարժական փորձ
Հենզել Նազարյան - Ցուցադրումները և փորձերը ֆիզիկայի դասերին

Կիմա Օհանեսյան, Էմմա Սարգսյան - «ՁԻԱՀ-ի վիրուսը և նրա կանխարգելումը» թեմայի դասավանդման մեր փորձը

Փիրուզա Սարգսյան - Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականների բնաճանաչողական հետաքրքրությունների խթանման միջոց

Հանեմատական մանկավարժություն
Ե. Բ. Լիսովա - Ֆրանսիայում ընդհանուր կրթության արդյունքների գնահատման անկախ համակարգը

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 7.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Անահիտ Բախշյան - Համընդհանուր ներառական կրթության անցման օրենսդրական հիմքերի կատարելագործման անհրաժեշտությունը

Դաստիարակության հիմնախնդիրներ
Անահիտ Մանուկյան - Խաղերի նշանակությունը լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի զարգացման գործում

Նաիրա Թանգամյան - Գոբելենագործության արվեստը որպես գեղագիտական դաստիարակության միջոց

Ուսուցում և գնահատում
Վարսենիկ Գյուլազյան - Ուսուցման արդյունքների ստուգումը և սովորողների առաջադիմության գնահատումը թեստերի միջոցով

Արամ Համբարյան - «Հայ և համաշխարհային կերպարվեստի պատմություն» առարկայի դասավանդման մեթոդիկան

Նարինե Սիրականյան - Ուսուցման նորարարական մեթոդների կիրառումը և դրանց նշանակությունը Ջավախքի հայկական դպրոցներում

Ռոզա Հովհաննիսյան - Հեքիաթների դերը նախադպրոցական տարիքի ալալիա ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման մեջ

Մանկավարժական փորձ
Զինաիդա Վարդերեսյան - Էկոլոգիայի դասավանդման առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցում 

Էմիլյա Գրիգորյան - Աշակերտակենտրոն ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ դասի արդյունավետության բարձրացման իմ փորձը

Կրթօջախներ
Գագիկ Հովհաննիսյան - Իմանալ զբանս հանճարոյ 

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի

Մանկավարժություն 8.2012

Բովանդակություն      
Բեռնել

Կրթական բարեփոխումներ
Գրետա Հակոբյան - Ակմեոլոգիայի մեթոդաբանական հիմքերը մանկավարժական և սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյուններից 

Կարինե Պապիկյան - Գեղագիտական դաստիարակությունը տարրական դպրոցում

Տաթևիկ Մկրտչյան - Գրականության դերը դպրոցականների ազգային ինքնագիտակցության զարգացման գործում

Ուսուցում և գնահատում
Անի Մելիքսեթյան - Անհատական ուսուցման պլանը ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում

Սիրանուշ Մինասյան - Նոր բառերի իմաստների բացահայտման թարգմանական եղանակը հայերենը արտասահմանցի ուսանողներին որպես օտար լեզու դասավանդելու սկզբնական փուլում

Մենք և մեր մշակույթը
Ավետիս Հարությունյան - Նորսերնդական շարժումը Վանում (1906-1909 թթ.) 

Լուսինե Հայրապետյան - Լևոն-Կարապետ Պալճյանի մանկավարժական գործունեությունը ռումինա-հայ գաղութի ազգային վարժարանում

Մանկավարժական փորձ
Ռուզաննա Սիմոնյան - Համակարգչային մոդելավորումը` կենսաμանության դասավանդման գործընթացում

Արմինե Կիրակոսյան - Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով նախադպրոցականների կապակցված խոսքի առանձնահատկությունները

Սիրտն էրվի ու լեզուն խոսի